Danh mục: BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo hiểm trách nhiệm là một loại hình bảo hiểm mà Công ty bảo hiểm sẽ thay mặt cho người được bảo hiểm, bồi thường cho những thiệt hại mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ 3. Có nhiều gói bảo hiểm trách nhiệm khác nhau như bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp….

Liên hệ tư vấn