Danh mục: BẢO HIỂM TAI NẠN

Theo quy định của Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2016, Hướng dẫn nghị định của Chính phủ, quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo quy định thì bảo hiểm tai nạn bắt buộc là loại hình bảo hiểm tham gia cho các đối tượng là lao động, công nhân trong các dự án, công trình, công trường xây dựng, với mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu 100 triệu động/người/vụ

Liên hệ tư vấn