Danh mục: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng được hiểu như thế nào là đúng nhất? Loại hình bảo hiểm này này bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trên địa phận và từ hoạt động được bảo hiểm của người được bảo hiểm

Liên hệ tư vấn