Danh mục: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là một loại hình bảo hiểm để bảo vệ doanh nghiệp và các cá nhân đối với các trách nhiệm  phát sinh từ hành động sơ suất dẫn đến bị kiện tụng, bồi thường với chi phí rất cao
 
Liên hệ tư vấn